Ta kontakt

Behandling av personuppgifter

One4all Finland Oy (FO-nummer: 2437819-8) fungerar som personuppgiftsbiträde för den personuppgiftsansvariges räkning genom att tillhandahålla den personuppgiftsansvarige de Software as a Service-tjänster som denne har beställt.

Den personuppgiftsansvarige ansvarar för behandlingen av personuppgifter och fastställer principerna för behandling av personuppgifter. Om den registrerade vill få information om den personuppgiftsansvariges behandling av personuppgifter ska den registrerade kontakta den personuppgiftsansvarige.

1. Behandling av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifterna enligt den personuppgiftsansvariges anvisningar. Utöver detta behandlar vi personuppgifterna i enlighet med EU:s och Finlands tillämpliga lagstiftning och på det sätt som
myndighetsbestämmelserna och -anvisningarna kräver.

Vi kan behandla personuppgifter för den personansvariges räkning till exempel när den personuppgiftsansvarige överför invånarinformation till husbolagets digitala skärm i trapphuset eller gör applikationen tillgänglig för de registrerade som kräver att de registrerade identifieras. Vi kan behandla personuppgifter för den personansvariges räkning också då den registrerade bokar utrymmen eller nyttigheter som den personuppgiftsansvarige förvaltar, betalar sin bokning eller registrerar sig som och/eller loggar in i administrationssystemet PNT manager (”Tjänst”).

2. I vilket syfte och på vilka grunder behandlas personuppgifterna?

Vi behandlar personuppgifter i syfte att uppfylla våra förpliktelser i enlighet med det avtal vi har ingått med den personuppgiftsansvarige, till exempel för att tillhandahålla den personuppgiftsansvarige den Tjänst denne har beställt.

Den personuppgiftsansvarige fastställer den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter enbart för det användningsändamål den personuppgiftsansvarige har fastställt. Vi behandlar enbart information som är väsentlig med tanke på det användningsändamål den personuppgiftsansvarige har fastställt.

3. Vilka personuppgifter behandlar vi?

Den personuppgiftsansvarige fastställer vilka personuppgifter vi behandlar. Den personuppgiftsansvarige kan kräva att vi behandlar till exempel följande personuppgifter:

– Namn, adress, e-postadress, telefonnummer
– Händelsedata som gäller användarnamn, lösenord och inloggning.
– Eventuell kod i anslutning till passersystemet
– Information om bokning av gemensamma utrymmen samt om fakturering och betalning
– Eventuell annan information som gäller kommunikation, information om hur tjänsterna används, eventuella samtycken av de registrerade samt övrig tilläggsinformation som erhållits av den personuppgiftsansvarige.

4. Skydd av personuppgifter

Vi vidtar vederbörliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter och för att skydda deras användbarhet, åtkomst, integritet och säkerhet.

Utomstående har inte tillgång till vårt datasystem och uppgifterna i registret förvaras alltid bakom lösenord, systembekräftelser samt brandväggsanordningar och -programvara. Förvarandet av information har säkerställts på ett säkert sätt med hjälp av säkerhetskopiering. Eventuellt manuellt material förvaras i ett låsförsett utrymme och endast de personer som har rätt att behandla personuppgifterna på grund av sina arbetsuppgifter samt den tjänsteleverantör som fungerar på uppdrag av den personuppgiftsansvarige har tillträde till detta utrymme.

5. Överförande av personuppgifter

Den personuppgiftsansvarige har åtkomst till personuppgifterna. Vi kan överföra dina personuppgifter till en behörig myndighet i det fall gällande lagstiftning det kräver eller tillåter.

Inom ramen för gällande lagstiftning överför vi dessutom personuppgifter till underleverantörer, som är förpliktigade att behandla uppgifterna enbart för den personuppgiftsansvariges räkning.

Den personuppgiftsansvarige fastställer om personuppgifterna kan överföras utanför EU/EES.

6. Hur länge sparar vi personuppgifterna?

Vi sparar personuppgifterna endast så länge det är nödvändigt för att förverkliga de användningsändamål den personuppgiftsansvarige har fastställt, såvida inte lagstiftningen kräver annat.

7. Den registrerades rättigheter

Den registrerade kan fråga den personuppgiftsansvarige om den registrerades rättigheter och på vilket sätt dessa kan utövas. Den personuppgiftsansvarige ansvarar för behandlingen av personuppgifter.