Ota yhteyttä

Asukasdemokratiaa viestintään

Asukasdemokratialla parempaa tulosta

Asukasdemokratian avulla pyritään parantamaan vuokratalojen taloudellisia tuloksia, jotka toteutuvat edistämällä vuokratalon omistajien ja vuokralaisten välistä tiedonvälitystä, yhteistyötä ja luottamusta.  Asukasdemokratialla tarkoitetaan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia talon hallintoa ja hoitoa koskevissa päätöksissä.

Keskinäinen vastuuntunto vuokrataloyhtiön kunnossapitoa ja hoitoa koskevissa asioissa lisääntyy, kun asukas saa tarpeeksi tietoa yhtiöltä vuokratalonsa toiminnasta. Pystyessään vaikuttamaan asumiseensa ja talon asioihin asukas kokee asumisensa pysyväksi asumisratkaisuksi, jonka puolesta hänen kannattaa nähdä vaivaa. Vuokrataloille sitoutunut ja pitkäaikainen asukas on myös taloudellinen etu.

Asukas on asiakas

Vuokratalon omistajia velvoittavan yhteishallintolain sääntelemän asukasdemokratian taustalla on sekä omistajia että vuokralaisia hyödyttävä toiminta. Se on mahdollistanut vuokralaisten osallistumisen aktiivisemmin vuokratalojen hallintoon, jolloin asukkaat voivat aktiivisemmin vaikuttaa asumiseensa ja näin tukea vuokratalojen strategisia tavoitteita.

Asukasdemokratialla voidaan saavuttaa kustannussäästöä vuokratalon hoitomenoissa. Asukkaita kiinnostavat vuokran määräytymiseen vaikuttavat tekijät. Esimerkiksi energian kulutuksessa ja puhtaanapitokustannuksissa voidaan asukkaiden toimin saavuttaa säästöjä. Asukkaiden on hyvä tiedostaa myös esim. ylimääräisten jätehuoltokulujen ja muiden toimien vaikutus vuokraan.

Omistajien intressit liittyvät mm. siihen, että asukkaiden osallistumisella on todettu olevan myönteisiä vaikutuksia kiinteistöjen ylläpitoon ja kunnossa pysymiseen. Asumisviihtyvyyttä ja -turvallisuutta kehittämällä vaikutetaan myös vuokralaisten pysyvyyteen.


Vuorovaikutusta ja viestintää kehittämällä lisätään asukkaiden aktiivisuutta ja kiinnostusta yhteisten asioiden hoitoon

Tieto vaikuttamisen välineenä

Vuokrataloyhtiöissä yksi keskeinen muutostekijä ja -voima on asumiseen liittyvä tieto. Tieto on entistä merkityksellisempää päätöksenteossa, johtamisessa ja toiminnan kehittämisessä. Tiedon kokoaminen, käsittely ja vuorovaikutuksellinen jakaminen asukkaille kulkevat käsi kädessä taas yhtiön kunnossapidon kehittämisen kanssa.

Asumisen toimintaympäristö on muuttunut siten, että asukkaiden käyttämä tietotekniikka on kehittynyt ja viestinnän muodot monipuolistuneet, jolloin vuokrataloyhtiöillä on lisääntyvät mahdollisuudet erilaisten tietojenvaihdon muotojen käyttöön.  

Asukasprofiilit ovat myös jatkuvassa muutoksessa. Asukkaille tarjotaan yhä enemmän asumisen mukavuutta sekä turvallisuutta lisääviä palveluja. Lisäksi asukkaiden lisääntynyt diversiteetti eli monimuotoisuus* on tärkeä huomioitava muutos myös asukasdemokratian toteuttamisessa. Maahanmuuton kasvun myötä asukkaissa on enenevässä määrin vieraskielisiä ihmisiä, mikä on huomioitava asumiseen liittyvässä viestinnässä.

“Kun ihmiset ratkovat ongelmia yhdessä, potentiaalisesti jokainen yksilö tuo ryhmään ainutlaatuista tietoa, taitoa, eriäviä näkemyksiä, kokemuksia ja mielipiteitä. Monimuotoisuutta ryhmään tuo paitsi erilainen ammatillinen tausta ja osaaminen myös sosiaalinen diversiteetti: sukupuoli, ikä, kulttuuri… Taustaltaan erilaisista ihmisistä koostuvalla ryhmällä on mahdollisuus ammentaa ongelmiin yhdessä ratkaisuvaihtoehtoja laajalla rintamalla, koska ihmiset painottavat eri asioita, katsovat asioita eri näkökannoilta omiin kokemuksiinsa pohjautuen.”

“Vuorovaikutuksen laatu on tietotyön keskiössä; monimuotoisuus auttaa organisaatioita vastaamaan paremmin muuttuvan maailman haasteisiin.”

Monien vuokrataloyhtiö-asiakkaittemme strategisena tavoitteena on ollut siirtyä helpompaan ja reaaliaikaiseen asukasviestintään.

Setlementtiasunnoissa palvelut tukevat monipuolisesti yhteisöllisyyttä.

Lähi-Tapiola panostaa pitkäaikaisiin vuokralaisiin tarjoamalla laadukkaita palveluratkaisuja.

Opiskelija-asunnoissa haasteena on asukkaiden suuri vaihtuvuus, jollon ajanmukaisilla digitaalisilla viestintävälineillä uudet asukkaat saavat kaiken tarvittavan tiedon välittömästi.

Lähteet:

Asukasdemokratia Tavaksi Taloon linkki
Diversiteetti linkki

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter

Tuotteet ja palvelut

Asiakastarinat

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Haluaisitko kuulla lisää?

Soita tai lähetä minulle sähköpostia – kuulisin mielelläni kuinka voimme olla avuksesi. Yhteydenotto ei sido sinua mihinkään.

Henry Hietavala, myynti