palveluMME
Hyödyt ja käyttötavat

Taloyhtiöt ja vuokrataloyhtiöt

 • Kohderyhmänsä huomioivilla viestintätyökaluilla ja ammattimaisella viestinnällä parannetaan taloyhtiön hallinnon arvostamista.
 • Helppokäyttöiset järjestemät toimivat samoin kuin taloyhtiön sisäinen verkkosivu, hallinnon ja asukkaiden välillä.
 • Käyttäjäystävällinen hallintajärjestelmä tukee taloyhtiön tavoitteellista ja ammattimaista viestintää.
 • Viestintää tehostamalla taloyhtiön johtaminen helpottuu.
 • Säännöllinen ja oikea-aikainen viestintä osakkaille ja asukkaille lisää avoimuutta  ja parantaa asumisviihtyisyyttä.
 • Reaaliaikainen ja monikanavainen viestintä tukee asumisturvallisuutta. Tiedottamalla lisätään asukkaiden tietoisuutta ja ennaltaehkäistään tapaturmia.
 • Monikanavaiset viestintätyökalut huomioivat asukaat alkukäyttäjänä. Myös seniorit ovat kokeneet työkalut helppokäyttöisiksi ja kosketusnäytöissä on liikuntarajoitteiset huomioiva toiminnallisuus. Katso video asukaskokemuksista tästä linkistä.
 • Aktiivinen viestintä edistää yhtiön hyvää hallintoa,
  vähentäen näin asukkaiden, hallituksen ja isännöitsijän välisiä erimielisyyksiä.
 • Viestinnän aktivointi asumisen kannalta merkittävissä asioissa lisää luottamusta ja yhteenkuuluvuutta.
 • Asumiskustannuksiin liittyvällä tiedottamisella voidaan vaikuttaa tavoitteellisesti asukkaan asumistapoihin.
 • Aktiivisella hankeviestinnällä saneerauksen aikana voidaan ennakoida ajoissa asumiseen vaikuttavia haittatekijöitä. Lue lisää kuinka digitaaliset viestintäratkaisut tehostavat hankeviestintää.
 • Yhteiset pelisäännöt ja tärkeät tiedotteet ovat kaikkien nähtävillä reaaliajassa.
 • Tärkeät yhteystiedot ovat aina helposti saatavilla.
 • Ajastuksen avulla voidaan toistaa viestiä säännöllisesti haluttuina ajankohtina.
 • Asukkaalla on asumiseen liittyvä tieto yhdessä paikassa, monikanavaisesti sekä näyttöjen että asukassovelluksen kautta.
 • Yhteistilojen ja muiden hyödykkeiden varauskalenterit ovat asukkaan ulottuvilla sekä digitaalisten porrasnäytöjen että asukassovelluksen kautta.
 • Koskestusominaisuudella toimivissa porrasnäytöissä on liikuntarajoitteiset huomioiva toiminnallisuus.

Kehittämämme digitaaliset ratkaisut palvelevat
niin viestin laatijaa, kuin sen vastaanottajaa

Isännöinti ja huolto

 • Tiedottamisen helppous madaltaa viestinnän kynnystä.
 • Tehokas viestintä vähentää turhia yhteydenottoja.
 • Tiedottamisen reaaliaikaisuus ja tehokkuus säästä resursseja ja kustannuksia.
 • Porraskäytäviin vietävien tiedotteiden tulostus poistuu.
 • Huolellinen ja tehokas viestintä parantaa palvelua ja palvelumielikuvaa.
 • Riittävä ja oikea-aikainen viestintä selkeyttää yhteisiä pelisääntöjä edistäen näin taloyhtiön hyvää hallintoa.

Palvelumme mahdollistaa erilaisten rajapintojen kautta järjestelmien yhteistoimivuuden

Palvelukodit

 • Kosketus porrasnäytöissä on liikuntarajoitteiset huomioiva toiminnallisuus.
 • Riittävä ja oikea-aikainen viestintä parantaa asumisviihtyisyyttä, sekä lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta.
 • Viestinnällä aktivoidaan asukkaita toimimaan halutulla tavalla.
 • Viestintä on erinomainen keino luoda palveluille lisäarvoa.
 • Tiedottamisella voidaan ennaltaehkäistä tapaturmia, ja muistuttaa asumis- ja asukasturvallisuutta lisäävistä asioista.
 • Asumiseen liittyvät palvelut, kuten viikko-ohjelmat, aikataulut, ruokalistat yms. ovat kaikkien saatavilla ja helposti päivitettävissä.
 • Jakamalla kunnan tai muiden palveluntarjoajien tiedotteita luodaan lisäarvoa palvelulle ja asukkaille.

Lue lisää

 

PALVELUMME RAKENNEKUVA

One4all_asukasviestinta_asukaspalvelu_palvelukuvaus.jpg